top of page

CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ZAJĘĆ

1. Konsultacje diagnostyczne oraz zajęcia terapeutyczne zaczynają się o umówionej porze. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.

2. Spóźnienie terapeuty na spotkanie z klientem skutkuje wydłużeniem spotkania o czas spóźnienia.

3. Spóźnienie klienta na umówione spotkanie skutkuje skróceniem zajęć o czas trwania spóźnienia bez zmiany opłaty za nie. W przypadku spóźnienia się na zajęcia, terapeuta nie ma obowiązku ich przedłużenia. * Wydłużenie spotkania o czas spóźnienia jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy terapeuta został wcześniej poinformowany o spóźnieniu przez klienta oraz dysponuje odpowiednio długą przerwą przed przyjściem kolejnego umówionego klienta. O wydłużeniu zajęć decyduje terapeuta.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć terapeutycznych.

 

OPŁATY I ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ

1. Opłaty za usługi terapeutyczne pobierane są według cennika zamieszczonego na stronie www.kidstherapy.pl.

2. Opłaty za terapię, konsultację i diagnozę można dokonać każdorazowo po zajęciach u prowadzącego. Możliwe jest także wykupienie i opłacenie miesięcznego pakietu zajęć np. 4-5 zajęć w miesiącu (płatne z góry na 1 spotkaniu). Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przekazanie tej informacji na pierwszym spotkaniu. Faktury za dany miesiąc są wystawiane na początku kolejnego miesiąca.

3. W przypadku niemożności przybycia na umówione zajęcia należy o tym powiadomić prowadzącego zajęcia telefonicznie lub SMS 720-700-800 najpóźniej w dniu wizyty do godz 9:00 (lub do godz 7:00 w przypadku zajęć porannych). W przypadku wiadomości SMS potwierdzeniem odwołania zajęć jest wiadomość zwrotna z recepcji. W przypadku niezgłoszenia nieobecności do wyznaczonej pory lub niepojawienia się na wizycie, należy dokonać za nie opłaty w wysokości 100% kwoty pojedynczej terapii na kolejnym spotkaniu. Dotyczy także zajęć opłaconych z góry (pakiet).

4. W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę zajęcia mogą zostać przeniesione na inny termin ustalony wraz z klientem.

5. W sytuacji, gdy klient trzy razy z rzędu nie odwoła odpowiednio wcześniej wizyty zarezerwowany przez niego cykliczny termin zajęć zostaje anulowany (wyjątek stanowi dłuższa choroba, o której uprzednio rodzic poinformował terapeutę)

 

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. W terapii mogą brać udział jedynie zdrowe dzieci (bez oznak przeziębienia). Terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na terapię jeśli zaobserwuje objawy infekcji. Opłata za takie zajęcia zostaje pobrana wg cennika.

2. W celu zapewnienia skuteczności terapii wymagane jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz codzienna, systematyczna praca z dzieckiem w domu według zaleceń terapeuty.

3. Zajęcia prowadzone są w sposób bezpieczny, z wykorzystaniem ogólnie uznanych metod terapeutycznych. Podczas zajęć terapeutycznych (logopedia/fizjoterapia) mogą być wykonywane manipulacje wewnętrzne i zewnętrzne w obrębie twarzoczaszki oraz innych części ciała o czym zawsze uprzednio poinformowany będzie opiekun.

4. Klient lub rodzice/opiekunowie w przypadku klienta małoletniego zobowiązani są do przekazania terapeucie wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, alergii gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć

5. W gabinetach terapeutycznych dzieci mogą przebywać tylko w obecności terapeuty. Korzystanie z wolnych gabinetów w obecności rodzica/opiekuna jest zabronione.

6. Za bezpieczeństwo dziecka w Kids Therapy poza wyznaczonymi indywidualnie godzinami terapeutycznymi odpowiada rodzic/opiekun.

bottom of page